Sự kiện nổi bật

 • VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

  Để thực hiện chương trình GDPT mới 2018, Chính phủ, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã sửa đổi, bổ sung và ban hành nhiều văn bản. Đề nghị các đồng chí CBGV cập nhật để thực hiện.

 • CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HÒA

  CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HÒA

 • QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 -2020

  Căn cứ vào Điều lệ trường tiểu học ban hành theo Thông tư số: 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;
  Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn;
  Căn cứ vào tình hình thực tế về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.
  Hiệu trưởng Trường Tieur học Định Hòa đã ban hành các quyết định về phân công nhiệm vụ, thành lập các tổ và bổ nhiệm tổ trưởng năm học 2020-2021

 • HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 - 2020

  Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;
  Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2019-2020 của nhà trường;
  Căn cứ công văn số 227 của PGD và ĐT Yên Định ngày 10/09/2019 về việc tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện năm học 2019-2020.
  Căn cứ vào thực tế, Trường Tiểu học Định Hòa xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy Giỏi năm học 2019-2020 với các nội dung cụ thể như sau:

  I. Mục đích và yêu cầu của Hội thi:

  1. Mục đích:
  a. Hội thi là một hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của trường tiểu học nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường. Đồng thời tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học để thực hiện tốt Chương trình giáo dục Tiểu học.
  b. Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Qua hội thi, nhà trường phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến.
  c. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.
  d. Xây dựng nguồn giáo viên dạy giỏi tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện và cấp tỉnh.

  2. Yêu cầu:
  a. Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục Tiểu học.
  b. Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.
  c. Không tập trung lập thành tích cho một cá nhân và chỉ dạy một tiết dự thi mà bỏ qua hoặc không dạy các tiết học, môn học khác.

Tin giáo dục

Hoạt động cơ sở

Tin từ tiểu học

Văn hóa xã hội

Công đoàn giáo dục

Chế độ chính sách

Tin từ mầm non

Thư viện tài liệu

Hiền thị cây liên kết